• Telefón
  • E-mail
  •  

Zmeny fyzikálnych vlastností látok tvoriacich stavebný materiál a ich vplyv na tepelné mosty

     V súčasnosti, keď je už úplne isté, že je nutné realizovať výrazne účinné tepelné izolácie, sa záujem presúva okrem iného aj do oblasti riešenia tepelných mostov. Je to dané tým, že tepelné mosty ovplyvňujú tepelnoizolačné vlastnosti nie len percentuálnou hodnotou vyjadrenou percentuálnym navýšením súčiniteľa prestupu tepla, ale tvorí celkovú pevnú prirážku, viac-menej bez závislosti na tepelnoizolačných vlastnostiach okolitých konštrukcií. Z tohto hľadiska je určite zaujímavé porovnanie výpočtov tepelných mostov na základe tepelnoizolačných vlastností a skladieb rôznych materiálov. Členovia skúšobného ústavu si pri výpočtoch rôznych detailov uvedomilo, že niektoré materiály sú anizotropné (nemajú vo všetkých smeroch rovnaké vlastnosti). Táto problematika sa týka aj najrozšírenejšieho stavebného materiálu, ktorým sú rôzne typy tehlových tvárnic. Rozdiel v tepelnoizolačných vlastnostiach narastá s počtom vzduchových dutín špeciálnych tvarov a tepelnoizolačnými schopnosťami samotného tehlového črepu, teda faktory, ktoré sa uplatňujú pri najnovších tehliarskych výrobkov. Preto sa členovia skúšobného ústavu pri výpočte tepelných mostov venovali tejto problematike a vykonali výpočty najčastejšie používaných tepelnoizolačných tehlových tvárnic typu THERM.

     Výpočet bol prevedený na základe podkladov spoločnosti HELUZ o tvárniciach SuperTherm 44 STI (U=0,23 W/(m2.K1)) a SuperTherm 44 P+D (U=0,28 W/(m2.K1)). Cieľom bolo vypočítať ekvivalentný súčiniteľ tepelnej vodivosti λev v rôznych smeroch. K dispozícii bol pôdorysný výkres uvedených tvaroviek, hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti tehlového črepu v suchom stave a samozrejme údaje o nameranom tepelnom odpore muriva pri vlhkosti 1%. Na základe výpočtových postupov boli spočítané tepelné odpory malých vzduchových dutín v rôznych smeroch tepelného toku. Po zistení zhody výpočtu s údajmi laboratórnych skúšok boli spočítané ekvivalentné súčinitele tepelnej vodivosti aj pre ostatné smery tepelného toku. Ako smer „x“ bol zvolený smer kolmo na murivo, smer „y“ predstavoval vodorovný tepelný tok v smere muriva a smer „z“ predstavoval zvislý smer tepelného toku. Výsledky sú uvedené v tabuľke.

Variant RT[(m2K)/W] λev[W/(m.K)]
SUPERTHERM 44 STI
Smer "x" 4,3037 0,1022
Smer "y" 0,8926 0,2767
Smer "z" 0,3533 0,6736
SUPERTHERM 44 P+D
Smer "x" 3,3280 0,1322
Smer "y" 0,7042 0,3508
Smer "z" 0,3172 0,7502

     Vypočítané ekvivalentné súčinitele prestupu tepla λ boli ďalej použité pri výpočtoch dvojrozmerného stacionárneho tepelného poľa. Ako modelový príklad bol zvolený detail predstavujúci styk štítovej steny a tepelnej izolácie podkrovia. Ako okrajové podmienky boli zvolené teplota interiéru +21oC, teplota exteriéru -15oC a teplota v podkroví -9oC. Činiteľ prestupu tepla v interiéry α= 8 W/(m2.K) a v exteriéry αe = 23 W/(m2.K).

    Uvedený detail bol počítaný celkovo v 39 rôznych variantoch, ktoré sa líšili použitým materiálom pre murivo a rôznu hrúbku tepelnej izolácie. Pri niektorých typoch muriva, prípadne zateplenia bolo uvažované s izotropným materiálom. Týka sa to hlavne variant 1 až 16. Z pohľadu zisťovania vplyvu rôznorodosti zloženia tehlových tvárnic na veľkosť tepelného mostu sú zaujímavé varianty č. 17 a 18, kde je variant 17 počítaný ako by išlo o izotropný materiál s vlastnosťami uvádzanými v technickom liste výrobkov a variant 18 s rozdielnymi vlastnosťami vedenia tepla vo vodorovnom a zvislom smere. Rozdiel vo vypočítanej povrchovej teplote v hodnote 1,3oC a v lineárnom súčiniteli prestupu tepla ∆Ψ = 0,09 W/(m.K) je pomerne značný a pri riešení niektorých tepelných mostov môže mať určite významný vplyv. Tento význam rôznorodosti je z tohto pohľadu markantný, lebo rozdiel v ekvivalentnom súčiniteli tepelnej vodivosti vo vodorovnom a zvislom smere je viac ako šesťnásobný. Pokiaľ by sme zvolili iný typ detailu, kde je rozdiel v ekvivalentnom súčiniteli tepelnej vodivosti v rôznych smeroch menší, prišli by sme samozrejme aj k menším rozdielom povrchových teplôt.

    Ako druhý typ detailu bol zvolený roh obvodového muriva. Pri tomto detaile je výrazne nižší rozdiel v ekvivalentnom súčiniteli tepelnej vodivosti vo vertikálnom smere kolmo na murivo a horizontálne v smere muriva. Aj tak je ale rozdiel medzi lineárnym súčiniteľom tepelnej vodivosti viac ako 10%.

    Na záver je možné skonštatovať, že v bežnej stavebnej praxi určite nie je nutné zaoberať sa kvantifikovaním tepelných mostov z pohľadu anizotropie, ale v niektorých špeciálnych prípadoch, kedy je nutné riešiť stavebné detaily presne, môže mať rôznorodosť niektorých stavebných materiálov v rôznych smeroch významný vplyv na hodnotenie celého detailu.

Zmeny fyzikálnych vlastností látok tvoriacich stavebný materiál a ich vplyv na tepelné mosty
Blog / Zmeny fyzikálnych vlastností látok tvoriacich stavebný materiál a ich vplyv na tepelné mosty - video
Blog / Zmeny fyzikálnych vlastností látok tvoriacich stavebný materiál a ich vplyv na tepelné mosty - video
Blog / Zmeny fyzikálnych vlastností látok tvoriacich stavebný materiál a ich vplyv na tepelné mosty - video
Blog / Zmeny fyzikálnych vlastností látok tvoriacich stavebný materiál a ich vplyv na tepelné mosty - videoSkúsená a spoľahlivá stavebná spoločnosť pôsobiaca na trhu od roku 2002 pod názvom Bc. Filip Ďurica D-Techbau a v súčastnosti ako D-Techbau, s.r.o.

Profesionálny partner, ktorý dokáže vyhovieť Vašim predstavám a potrebám a prekonzultuje s Vami každú Vašu požiadavku.

MÁM ZÁUJEM O VAŠE SLUŽBY